Штампа

АКТИВНОСТИ ТИМА

 

 

Спровођење процедура и поступака реаговања у ситуацијама насиља

    Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности спровођења Програма заштите

    Рад на отклањању последица насиља и интеграција ученика у заједницу вршњака

    Саветодавни рад са ученцима који трпе насиље и врше насиље

    Анкетирање ученика и наставника о насиљу у школи

    Организује радионице и предавања везана за превенцију насиља

    Учествује у организовању ваннаставних, спортских и културних активности у школи

    Учествује у организовању заједничких акција за промоцију школе као безбедног места

    Подстиче обезбеђивање партиципације ученика у превенцији насиља кроз формирање вршњачких тимова за заштиту и вршњачку подршку